วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Bob the minion - free crochet pattern

There are so much obstacles for this tutorial! First the major problem was my old laptop is too old, it keep not responding to every time I edit the video or even normal serving internet. So I decide to bought the new laptop which still have problems with movie maker, it have proble with window10. The tutorial part 1 is struggling success. But for part 2, half of the tutorial was not edit. Because program screen turn white every time I trim the video, so I just added subtitle to it. If any of you can suggest new easy using video editing program for me, I would be so grateful.

This is my second free minion pattern, this time smaller, but cuter. It's Bob and he come with his little teddy bear. :)Pattern instruction Body
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd6: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd7: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd8: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd9: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd10: 1 ch, sc in next 30 stitch, sl :: 30 stitches
Rnd11: 1 ch, [sc in next 9 stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl :: 33 stitches
Rnd12: 1 ch, sc in next 33 stitch, sl :: 33 stitches
Rnd13: 1 ch, [sc in next 10 stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl :: 36 stitches
Rnd14: 1 ch, sc in next 36 stitch, sl :: 36 stitches
Rnd15: 1 ch, sc in next 36 stitch, sl :: 36 stitches
Rnd16: 1 ch, sc in next 36 stitch, sl :: 36 stitches
Rnd17: 1 ch, sc in next 36 stitch, sl :: 36 stitches
Rnd18: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 12 times, sl :: 24 stitches
Rnd19: 1 ch, [sc in next 2 stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd20: 1 ch, [sc in next stitch, sc2tog] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd21: 1 ch, [sc2tog] 6 times, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Cloth
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 18 stitches
Rnd4: 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 24 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next 3 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 30 stitches
Rnd6: 1 ch, [sc in next 4 stitch, 2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 36 stitches
Rnd7: 1 ch, [sc in next 9 stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sc in next 6 stitch, sl :: 39 stitches
Rnd8: 1 ch, sc in next 39 stitch, sl :: 39 stitches
Rnd9: 1 ch, sc in next 39 stitch, sl :: 39 stitches
Rnd10: 1 ch, sc in next 10 stitch, turn
Rnd11: 1 ch, sc in next 10 stitch, turn (I crochet it backward to make the stitch look blend together)
Rnd12: 1 ch, sc in next 10 stitch, turn
Rnd13: 1 ch, sc in next 10 stitch, turn (This row also backward)
Fasten off.

pocket
Rnd1: 2 ch, 6 dc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Fasten off. It will look like a half circle.

Legs
Black yarn
Rnd1: 4 ch, sc in the 2nd chain, sc in next stitch, 3 sc in next stitch, sc in next stitch, 2sc in next stitch, sl :: 8 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 8 stitch, sl :: 8 stitches
Rnd3: 1 ch, sc in next 2 stitch, [sc2tog] 2 times, sc in next 2 stitch, sl :: 6 stitches
Blue yarn
Rnd4: 1 ch, sc in next 6 stitch, sl :: 6 stitches
Rnd5: 1 ch, [sc in next stitch, 2 sc in next stitch] 3 times, sl :: 9 stitchesArms
Black yarn
Rnd1: 2 ch, 6 dc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, sc in next 6 stitch, sl :: 6 stitches
Rnd3: 1 ch, sc in next 6 stitch, sl :: 6 stitches
Yellow yarn
Rnd4: BLO, 1 ch, sc in next 6 stitch, sl :: 6 stitches
Left over black yarn, crochet in front loop of Rnd4, 1 ch, [sc in next 2 stitch, 2 sc in next stitch] 2 times, sl :: 8 stitches
Yellow yarn
Rnd5 - Rnd 10: 1 ch, sc in next 6 stitch, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Teddy bear's head
Rnd1: 2 ch, 6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Rnd3: 1 ch, sc in next 12 stitch, sl :: 12 stitches
Rnd4: 1 ch, sc in next 12 stitch, sl :: 12 stitches
Rnd5: 1 ch, sc in next 12 stitch, sl :: 12 stitches
Rnd6: 1 ch, [sc2tog] 6 times, sl :: 6 stitches
Do not fasten off, continue to bear's leg.

Bear's legs
1st leg: 8 ch, hdc on the 3rd chains, hdc in next 5 stitch, sl :: 6 stitches
2nd leg: 8 ch, hdc on the 3rd chains, hdc in next 5 stitch, sl :: 6 stitches
Fasten off.

Teddy bear's ears
Rnd1: 2 ch, 2 sc in the 1st chain, sl
Fasten off. Make 2 of them.

White eyes
Rnd1: 2 ch,6 sc in the 1st chain, sl :: 6 stitches
Rnd2: 1 ch, [2 sc in next stitch] 6 times, sl :: 12 stitches
Fasten off. Embroidery pupil and iris of both eyes.

Goggle
16 ch, sl join the chain into circle
Rnd1: 1 ch,  hdc in next 16 stitch, sl :: 16 stitches
Fasten off.

Goggle belt
24 ch, hdc onto 3rd stitch from hook, 21 hdc on the remaining sl.

That's it. If you face any problems during crochet him leave the comments under the video, I will answer you as fast as I can. And we can share the solution with others.

--------------------------------
FOLLOW ME ON

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pianosound
Instagram: https://www.instagram.com/amigurumipianosound/
BLOGGER : https://amigurumipianosound.blogspot.com/
--------------------------------
SUPPORT this channel through:
Patreon :https://www.patreon.com/AmigurumiPianosound

Or purchase my paid pattern at
Craftsy : https://www.craftsy.com/user/2234916/pattern-store
ETSY: https://www.etsy.com/shop/Pianosound
RAVELRY : http://www.ravelry.com/patterns/sources/noramon-drons-ravelry-store/patternsวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

DOTA 2 - Phoenix Octo Thai XVA pattern

DOTA 2 - Phoenix Octo Thai XVA pattern

ตัว (Body)
แถว 1. โซ่1, 6x, c
แถว 2.  โซ่1, 6v, c
แถว 3. โซ่1, xv*6, c
แถว 4. โซ่1, 2xv*6, c
แถว 5. โซ่1, 3xv*6, c
แถว 6. โซ่1, 4xv*6, c
แถว 7-แถว 12. โซ่1, 36x, c
แถว 13. โซ่1, 4xa*6, c
แถว 14. โซ่1, 3xa*6, c
แถว 15. โซ่1, 2xa*6, c
แถว 16. โซ่1, xa*6, c
แถว 17. โซ่1, a*6, c
แถว 18. โซ่1, a*3, c

ปีกเหลือง(Yellow wing)
แถว 1. โซ่4, 3Fลงโซ่แรก, พลิก
แถว 2. โซ่3, V, F, V, พลิก
แถว 3. โซ่3, V, 3F, V, พลิก
แถว 4. โซ่3, V,ข้าม1หลัก,x, โซ่3,  V, x, โซ่3,  V,x


ปีกส้ม (Orange wing)
แถว 1. โซ่4, 3Fลงโซ่แรก, พลิก
แถว 2. โซ่3, V, F, V, พลิก
แถว 3. โซ่3, V, c, โซ่3,  Vลงบนc, c, โซ่3, V, c


ปีกแสด(Red-orange wing)
แถว 1. โซ่4, 3Fลงโซ่แรก, พลิก
แถว 2. โซ่3,  V, x, โซ่3,  Vลงบนx,x

ปาก (mouth)
แถว 1. โซ่1, 4x, c
แถว 2. โซ่1, xv*2, c
แถว 3. โซ่1, xv*3, c

เท้า (Feet)
แถว 1. โซ่1, 6x, c
แถว 2. โซ่1, vx*3, c
แถว 3. โซ่1, 9x, c
แถว 3. โซ่1, xa*3, c

หางเหลือง (Yellow tail)
แถว 1. โซ่4, 6Fลงโซ่แรก, พลิก
แถว 2. โซ่3, 6F, พลิก
แบ่งหางเป็นสองแฉก
แถว 3. โซ่3, 3F, พลิก
แถว 4. โซ่3, M, c ข้าง เพื่อให้ดูเรียบร้อย

แฉกที่2 ต่อไหมที่กากบาทบนแถว 2ตามรูปแล้ว ถักแถว3,4ซ้ำ
แถว 3. โซ่3, 3F, พลิก
แถว 4. โซ่3, M, c ข้าง เพื่อให้ดูเรียบร้อย

หางส้ม (Orange tail)
แถว 1. โซ่4, 6Fลงโซ่แรก, พลิก

แบ่งหางเป็นสองแฉก
แถว 2. โซ่3, 3F, พลิก
แถว 3. โซ่3, M, c ข้าง เพื่อให้ดูเรียบร้อย

แฉกที่2 ต่อไหมที่ตรงกลางบนแถว 2 เหมือนกับหางสีเหลือง ถักแถว2,3ซ้ำ
แถว 2. โซ่3, 3F, พลิก
แถว 3. โซ่3, M, c ข้าง เพื่อให้ดูเรียบร้อย

หางแสด(Red-orange tail)
แถว 1. โซ่4, 6Fลงโซ่แรก, พลิก
แถว 2. โซ่3, M, โซ่3, c, โซ่3, M, โซ่3, c, 


เขา(Crown)
แถว 1. โซ่2, vลงโซ่แรก, พลิก
แถว 2. โซ่1, 2v, พลิก
แถว 3. โซ่1, v, 2x, v, พลิก
แถว 4. โซ่1, 6x, โซ่6, cลงโซ่ที่2จากปลายเข็ม, 2c, ปลดไหม
ต่อไหมใหม่ที่จุดเริ่มต้นของแถว4, โซ่6, cลงโซ่ที่2จากปลายเข็ม, 2c, 
แถว 5. โซ่1, 10x, พลิก
แถว 6. โซ่1, a, 6x, a, พลิก
แถว 7. โซ่1, 4x , พลิก
แถว 8. โซ่1, 4x , พลิก
แถว 9. โซ่1, a, x, a, พลิก
แถว 10. โซ่1, 3x , พลิก
แถว 11. โซ่1, 3x , พลิก
แถว 12. โซ่1, x, a, พลิก
แถว 13. โซ่1, 2x , พลิก
แถว 14. โซ่1, a, พลิก
แถว 15. โซ่1, x, พลิก
แถว 16. โซ่1, c ตลอดขอบข้าง

เขาข้างที่สอง
ต่อไหมที่ตรงกลางบนแถว6 แล้วถักซ้ำแถว 7-16
แถว 7. โซ่1, 4x , พลิก
แถว 8. โซ่1, 4x , พลิก
แถว 9. โซ่1, a, x, a, พลิก
แถว 10. โซ่1, 3x , พลิก
แถว 11. โซ่1, 3x , พลิก
แถว 12. โซ่1, x, a, พลิก
แถว 13. โซ่1, 2x , พลิก
แถว 14. โซ่1, a, พลิก
แถว 15. โซ่1, x, พลิก
แถว 16. โซ่1, c ตลอดขอบข้าง

 
--------------------------------
FOLLOW ME ON

FACEBOOK: www.facebook.com/pianosound
Instagram: www.instagram.com/amigurumipianosound/
Craftsy : www.craftsy.com/user/2234916/pattern-store
ETSY: www.etsy.com/shop/Pianosound
BLOGGER : amigurumipianosound.blogspot.com/
Patreon : https://www.patreon.com/AmigurumiPianosound